Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Door gebruik te maken van Friend verklaar je je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Friend. Friend is gevestigd op de Fred. Roeskestraat 99, 1076 EE te Amsterdam. Friend is onderdeel van Sparklab BV, gevestigd in Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68034229. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Friend website: www.friend.nl. Lees daarom voordat je gebruik maakt van Friend aandachtig de onderstaande punten door. Als je het hier niet mee eens bent, gebruik Friend dan niet. Zorg ervoor dat je deze gebruiksvoorwaarden goed begrijpt voordat je jezelf registreert als gebruiker. Naast deze gebruiksvoorwaarden is ook de privacyverklaring van toepassing.

Als je vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, stuur ons dan een e-mail naar info@friend.nl.

Wat is Friend?

Friend biedt middels haar website gebruikers matches aan op basis van de criteria locatie, leeftijd en geslacht, hobby’s en interesses. Bij Friend staan ontmoetingen en sociale contacten centraal. Friend is niet voor minderjarigen. Je moet dus meerderjarig zijn en bevoegd om op enige wijze gebruik te maken van de dienstverlening.

Maar Friend is ook speciaal ontwikkeld voor 45-plussers. Ben je jonger dan 45 dan is het voor jou minder interessant om Friend te gebruiken, omdat deze service speciaal is voor de doelgroep 45 plus.

Registreren

Als je gebruik wilt maken van Friend, zal je je eerst moeten registeren. Om te registeren en een account aan te maken hebben we een aantal gegevens nodig: naam, leeftijd, postcode, geslacht, hobby’s en interesses. Na je registratie ontvang je van ons een link op je e-mailadres waarmee je kan inloggen bij Friend. Bij elke keer dat je wilt inloggen zul je jouw e-mailadres moeten invullen zodat je een unieke inloglink krijgt.

Bij gebruik van de service ga je akkoord met het invoeren van de juiste en zo compleet mogelijke informatie tijdens het aanmaken van je account en tijdens het gebruik van de service.

Je kan je niet dubbel (ook niet onder een andere naam) inschrijven. Friend heeft de bevoegdheid om dubbele inschrijvingen te verwijderen dan wel, indien er een redelijk vermoeden is dat er sprake is van een dubbele inschrijving, een inschrijving te blokkeren. De inschrijving zal door Friend via een e-mail worden bevestigd.

Gedragsregels

Friend draait om het leggen van nieuwe contacten dus gedraag je op de juiste manier. Om Friend te gebruiken zijn er een aantal belangrijke regels. Gebruik Friend waar het voor bedoeld is en overtreed deze regels dus niet. Doe je dit toch, dan zijn wij genoodzaakt je profiel te blokkeren of te verwijderen zonder enig overleg. Je kan zodra je een match krijgt gelijk een bericht sturen, volg dan de onderstaande regels.

Geen naakt of erotisch getinte foto’s gebruiken in jouw profiel.

Geen beledigende of onfatsoenlijke berichten.

Wees vooral aardig tegen elkaar.

Wees beleefd. Vraag niemand voor activiteiten (bijvoorbeeld erotische) anders dan waar Friend voor bedoeld is.

Racistische uitlatingen worden niet getolereerd op Friend.

Geen virussen.

Gedraag je vooral normaal: denk goed na over wat je vertelt en gebruik je gezonde verstand.

Het is verboden gegevens van andere gebruikers door te sturen aan derden of te gebruiken ten nadele van andere gebruikers.

Vertel de waarheid. Wij nemen dit erg serieus. Als je onjuiste informatie gebruikt, bijvoorbeeld over je profiel of in informatie die je met anderen deelt, zullen we je profiel blokkeren of verwijderen.

Doe niks illegaals met andere gebruikers.

Deel nooit gevoelige persoonlijke informatie. We gaan er vanuit dat je dit niet doet, maar voor de zekerheid herinneren we je hieraan. Deel nooit bankgegevens, wachtwoorden en andere vertrouwelijke informatie. Wees ook terughoudend met het delen van je adres en telefoonnummer.

Wees bewust van het feit dat informatie wordt gedeeld. Denk dus goed na wat voor informatie je deelt, bijvoorbeeld bij het invullen van het profiel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat je deelt maar als je een van de genoemde voorwaarden schendt, zullen we je profiel blokkeren.

Wij zijn niet verplicht om te controleren hoe mensen Friend gebruiken. Echter we zullen op de best mogelijke manier in de gaten houden wat er gebeurt.

Als iemand zich onbehoorlijk gedraagt of een van deze regels overtreedt, rapporteer deze persoon dan door een mail te sturen naar: info@friend.nl.

Het is belangrijk dat je dit ook daadwerkelijk doet om Friend zo leuk mogelijk te houden. Als je ongewenst gedrag niet rapporteert zijn wij niet in staat stappen te ondernemen.

Friend behoudt zich het recht voor om de tekst van een profiel en/of bericht alsmede een geplaatste foto te verwijderen zonder dat hieruit een recht op schadevergoeding ontstaat.

Verwijdering van het profiel en/of bericht of en/of foto zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:
a) het profiel en/of bericht en/of foto is onjuist en/of onvolledig.
b) het profiel en/of bericht en/of foto maakt inbreuk op de rechten van derden.
c) het profiel en/of bericht en/of foto is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.
d) het profiel en/of bericht en/of foto is in strijd met de goede zeden dan wel met de in Nederland geldende wet- en regelgeving.

Friend behoudt zich het recht voor om gestuurde berichten tussen matches te monitoren uit veiligheidsoverwegingen.
Als Friend vaststelt dat er op de website gedragingen plaatsvinden die onrechtmatig zijn tegenover Friend of derden, hebben wij het recht om jouw gegevens door te geven aan derde instanties indien wij dat noodzakelijk achten.

‍Friend-activiteiten

Nadat je toestemming hebt gegeven, zullen wij actief pushberichten en e-mails met daarin suggesties van partners sturen waarmee wij samenwerken. Zodat wij ook leuke activiteiten aan jou kunnen aanbieden.
Je bent zelf verantwoordelijk om te beoordelen of je deze suggesties wilt bekijken en of je toegang wilt tot de website van deze partner. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor wat er buiten de website wordt aangeboden.

Alle contact met of deelname aan suggesties van partners valt buiten onze verantwoordelijkheid. Binnen de relatie tussen jou als Friend-gebruiker en deze partijen gelden dan ook de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van deze partij.

Bij gebruik van Friend-tips in de pushberichten en e-mails ga je akkoord dat Friend op geen enkele manier aansprakelijk gesteld kan worden voor enige schade als gevolg van de aangegane relatie met een partner.
Gebruik van de website en beperking aansprakelijkheid
Friend heeft de website met de grootst mogelijk zorg samengesteld en spant zich voortdurend in om het gebruik van de website veilig en ongestoord te laten verlopen.

Friend is gerechtigd om de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen dan wel de toegang tot de website te beperken wanneer dit bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - noodzakelijk is voor het onderhoud of het aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Friend ontstaat.
Friend biedt een website waardoor gebruikers met elkaar in contact kunnen komen. Friend is niet aansprakelijk noch op enige wijze verantwoordelijk voor de juiste weergave en correctheid van de profielen en/of berichten, foto's en alle overige informatie die door gebruikers geplaatst wordt.
Friend aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor openbaarmakingen, uitingen en alle mededelingen van gebruikers. Friend kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door de gebruiker wordt verspreid en die in strijd is met de rechten van derden.


Friend is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of verliezen als gevolg van het gebruik van de website inclusief schade veroorzaakt door virussen en malware. Friend is evenmin aansprakelijk voor storingen waardoor de website tijdelijk niet toegankelijk is of informatie tijdelijk niet beschikbaar is, en de eventuele gevolgen daarvan. Friend kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gegevens. Hieronder vallen ook door gebruikers verstuurde foto’s, teksten en ander materiaal. De gebruiker vrijwaart Friend voor iedere aanspraak van derde partijen voortvloeiende uit het gebruik van de website.

Friend doet er alles aan om de veiligheid van de site te waarborgen, maar kan echter niet garanderen dat de site niet door derden onrechtmatig gebruikt kan worden.
Friend kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, e-mailberichten of informatie van gebruikers verschaffen of hierin veranderingen aanbrengen. Ingeval Friend conform de geldende wet- en regelgeving aansprakelijk moet worden gesteld voor schade die de gebruiker lijdt, is Friend nimmer gehouden tot een schadevergoeding welke boven het verzekerd bedrag stijgt, voor zover de schade wordt gedekt door een door Friend gesloten verzekering.
Voor het goed functioneren van Friend maken wij gebruik van de diensten van Google. Friend is niet aansprakelijk voor enige problemen die voortkomen uit de gebruikte diensten van deze partij.
Friend kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ontoegankelijkheid tot de website of haar diensten indien deze ontoegankelijkheid het gevolg is van een gebrekkige hardware en software configuratie van de gebruiker.

Eigendom

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en het gebruik van de website behoren toe aan Friend. Dus dat betekent het logo, de ontwerpen, de inhoud, de recensies, etcetera. Dit is allemaal van ons. Als je dit op enigerlei wijze gebruikt in uitlatingen naar anderen, publiceert of anderszins bewerkt of verveelvoudigt zonder onze toestemming, schend je onze eigendomsrechten. Deze eigendomsrechten schend je ook als je content van andere gebruikers inzet voor andere doeleinden.

Je stemt ermee in dat Friend niet verantwoordelijk is voor de inhoud die in de onderlinge communicatie tussen matches wordt geplaatst en dat niet mag worden verondersteld dat Friend dergelijke inhoud goedkeurt of aanbeveelt. Het kan zijn dat gebruikers onderling foto’s delen. Friend is niet verplicht deze inhoud te screenen of te controleren en is daarom niet verantwoordelijk voor enige schending van de privacy of inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De gebruiker vrijwaart Friend ten aanzien van alle schade waarvoor Friend wordt aangesproken als gevolg van een inbreuk van de gebruiker op intellectuele eigendomsrechten van derden, inclusief auteurs- en portretrechten.

Beëindiging gebruik Friend

Friend heeft het recht om de website aan te passen, gegevens te wijzigen of verwijderen, het gebruik van de dienst te ontzeggen door de toegang te beëindigen, het gebruik van de dienst te beperken of de toegang tot de dienst geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te blokkeren of te ontzeggen.

Als je bent geblokkeerd en verwijderd uit onze database, is gebruik van onze dienst niet langer toegestaan. Registraties onder een andere naam zullen direct weer worden geblokkeerd.

Ingeval Friend constateert dat een derde gebruik maakt van de account of hiertoe een redelijk vermoeden bestaat, is Friend gerechtigd de account gelijk te beëindigen.

Als je jouw profiel opzegt voor Friend dan worden jouw gegevens verwijderd.  
Een profiel kan op elk gewenst moment worden opgezegd door een e-mail te sturen naar info@friend.nl.

Overige bepalingen

Wij zijn op ieder moment gerechtigd om wijzingen door te voeren in deze gebruiksvoorwaarden. Controleer dus regelmatig deze gebruiksvoorwaarden om op de hoogte te blijven van veranderingen. Als je het niet eens bent met een wijziging, stop dan met het gebruik van Friend. Aarzel niet om ons een e-mail te sturen waarom je het niet eens bent met onze gebruiksvoorwaarden, zodat wij nogmaals kunnen controleren of het de juiste voorwaarden zijn. Als je Friend blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden en ze zal blijven volgen.

Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden niet geldig mocht blijken te zijn, dan blijven de overige voorwaarden gewoon van toepassing.

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.